Yerelde Yürütülen Projeler


Çayır Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi

​Çayır Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi

İlimizde meralara olan baskıyı azaltmak, yem bitkileri üretimini ve verimini artırmak amacı ile çayır mera yem bitkileri geliştirme projeleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2015 – 2016 yıllarında ilimiz Kangal İlçesi Kocakurt Köyü'nde ve Gürün İlçesi Davulhüyük Köylerinde proje uygulanmakta olup proje kapsamında 2015 ve 2016 yıllarında Davulhüyük Köyü'nde 1200 kg yonca, 10 ton korunga, Kocakurt Köyünde ise 2016 yılında 900 kg yonca 6 ton korunga dağıtımı yapılarak köylerdeki yem bitkisi alanları artırıldığı için üretim miktarı da artmıştır. 


Mikro Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesi

Mikro Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesi

2012 yılında uygulanan ve Özel İdare bütçeli olarak yürütülen projede il genelinde toplam 61.000 adet elma, kiraz, kaysı ve badem fidanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Mikro Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesi Kapsamında 2015 yılında 17.000 adet badem, 38.600 elma ve 10500 adet ceviz dağıtıldı, 2016 yılında devam eden fidan dağıtımlarında 12.000 adet kiraz, 11.000 adet kayısı, 12.000 adet elma fidanı dağıtılmış olup 56.000 adet ceviz fidanı dağıtılması planlanmaktadır.

Bitki Sağlığı ve Uygulamaları Kontrolü Projesi

​Bitki Sağlığı ve Uygulamaları Kontrolü Projesi

 İlimiz kültür bitkilerinde bulunan bitki koruma etmenlerine karşı zamanında ve uygun mücadele yöntemlerini kullanarak, bu etmenleri Ekonomik Zarar Eşiği (EZE)'nin altında tutmaktır. Ayrıca iç ve dış karantinaya tabi hastalıkların yayılmasını engellemek için gerekli olan tüm tedbirleri almaktır.

 Belirtilen amaç doğrultusunda, yıl içerisinde çiftçiler ile işbirliği içerisinde gerekli eğitim ve survey çalışmaları yapılmakta, mücadele gereken alanlarda zaman kaybedilmeden mücadele çalışmaları yaptırılmaktadır. Ayrıca ilgili mevzuatlar çerçevesinde tüm karantina tedbirleri titizlikle uygulanmaktadır.


Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi

Üreticilerimize alternatif üretim modelleri sunarak gelirlerin arttırılması ile refah seviyesini arttırma amacıyla başlanılan proje kapsamında hem genel bütçe hem de İl Özel İdaresi bütçesinden faydalanılmıştır. Organik üretim alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim çalışmaları ve belirlenen alanlarda organik üretim faaliyetleri devam etmektedir.


Hayvancılığı Geliştirme Projesi

Hayvancılığı Geliştirme Projesi

 Soykütüğü ve önsoykütüğü çalışmaları ile ıslah çalışmaları uygulamak, il hayvancılığının geliştirilmesi ve hayvan ıslah çalışmaları ile verimliliği artırmaktır.​


Ön Soykütüğü Projesi

​Ön Soykütüğü Projesi

Soykütüğü sistemine geçişte veri kaybının azaltılması, tohumlama kayıtlarının toplanması, tohumlamanın disipline edilmesi, belgeli damızlık ihtiyacının ülke içerisinden karşılanması, damızlık hayvan hareketlerinin takibi amaçlanmaktadır.

İşletme tanımlama ve kayıt, hayvan tanımlama ve kayıt, tohumlama kayıtları, buzağılama kayıtları, sürüden ayrılma kayıtları, belgelendirme, gerekli olabilecek raporların hazırlanması ve değerlendirme faaliyetleri yürütülmektedir.


Soykütüğü Projesi

Soykütüğü Projesi

Sığır ıslahı çalışmalarının veri tabanını oluşturmak amacı ile uygulamaya koyulan proje İşletme tanımlama ve kayıt, hayvan tanımlama ve kayıt, aylık süt ölçüm kayıtları, yağ oranı ölçüm kayıtları, sınıflandırma, tohumlama kayıtları, buzağılama kayıtları, sağlık kayıtları, sürüden ayrılma ve sürüye giriş kayıtları, belgelendirme, ıslah programı, sürü döl verimi kayıtları, damızlık değer tahmini, gerekli raporların hazırlanması ve değerlendirilmesi faaliyetleri yürütülmektedir.


Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi

Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi

​İlimizde hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla akraba yetiştirmenin engellenmesi ve koç değişimi sağlamak için Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi kapsamında 23.12.2013 tarih ve 0372 sayılı makam oluru ile en az %25 yetiştirici katkısı alınarak 2014 yılında 63 yetiştiriciye 121 koçluk kuzu ve 2015 yılında ise 33 yetiştiriciye 80 adet koçluk kuzu dağıtımı yapılmıştır.


Su Ürünlerini Geliştirme Projesi

Su Ürünlerini Geliştirme Projesi

2015 yılı itibariyle 10 ilçemizdeki 25 adet göl, gölet ve baraj göllerine 223.000adet yavru balık bırakılarak balıklandırma çalışması yapılmıştır.

2015 yılı içerisinde 25 adet tesisimiz aktif olup,14.01.2016 tarihi itibariyle 2.216 ton/yıl üretim gerçekleşmiştir. Mevcut 46 tesisimizin yetiştiricilik proje kapasitesi 5.541,5 ton/yıl dır. Kuluçkahane yavru üretim kapasitesi ise inşaat aşmasında olan tesis hariç olmak üzere 25.892.000 adet/yıl dır.


Yatırımcı Danışma Ofisi Çalışmaları

Yatırımcı Danışma Ofisi Çalışmaları

Tarımsal yatırımcılara doğru projeyi doğru yerde uygulatma amacını taşıyan "Yatırımcı Danışma Ofisi" ayda yaklaşık 60 kişiye rehberlik etmektedir. Yatımcı Danışma Ofisinden hizmet alan yatırımcılardan 6 tanesi küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine 21 tanesi damızlık süt sığırı yetiştiriciliğine 4 tanesi ise besi sığırı yetiştiriciliğine başlamıştır. Yön gösterdiğimiz 52 müteşebbisin projesi fizibilite aşamasındadır. Yatırımcı Danışma Ofisi 2014 ve 2015 yılı içinde yapımına başlanan IPARD kaynaklı 80 hayvancılık işletmesinin standartlarını, yerinde yaptığı kontroller ve işletme sahibiyle  yaptığı istişareler neticesinde   yükseltmiş ve işletmelere ait Faaliyet Belgesi, AB Standartları Belgesi gibi evrakları  düzenlemiştir. Ayrıca bugüne kadar IPARD programından yapılan 80 işletmeyle sürekli irtibat halinde olarak işletmelerin standartlarının korunması sağlamıştır.

Sürü Yönetimi Elemanı Projesi

Sürü Yönetimi Elemanı Projesi

Sürü Yönetimi Elemanı Benim Projesi 2013 yılında pilot uygulama olarak Ankara, Konya, Kırşehir, Iğdır ve Sivas illerinde başlamış, 2014 yılında 65 ilimizde uygulanmış, 2015 yılında Proje 81 İl ve İlçelerine yönelik olarak uygulamaya devam etmiş 2016 yılında da 81 uygulanmaya devam edecektir. Bu kapsamda ilimizde 2013 yılında Ulaş İlçesinde 1 adet kurs düzenlenerek 36 kişi eğitime katılmış, 2014 yılında Sivas Merkezde 2 adet olmak üzere Altınyayla, Kangal, Gürün, Yıldızeli, Şarkışla, Ulaş ilçelerinde toplam 8 adet kurs düzenlenerek 178 kişi eğitime katılmış, 2015 yılında ise Sivas Merkezde 2 adet olmak üzere Kangal, Gürün, Yıldızeli, Şarkışla, Divriği, Zara, Gemerek, Suşehri İlçelerinde toplam 10 adet kurs düzenlenerek 170 kişi eğitime katılmış ve sertifika almaya hak kazanmıştır.

 

Sonuç olarak ilimizde üç yılda toplam 19 adet Sürü Yönetimi Elemanı kursunda 384 sürü yönetimi elemanı veya sürü yönetimi elemanı olmaya aday kişilere, 15 gün 120 saat teorik ve uygulamalı eğitim verilerek, koyun ağılı ve keçi barınağı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanların besleme ve bakımını yapabilme, çoğaltabilme, bulaşıcı ve yetiştirme hastalıklara karşı koruyabilme ve mücadele edebilme, biyogüvenlik uygulamalarına hâkim olma, sağım yapabilme yeteneği kazandırılması amacına hizmet edilmiştir. 2016 yılında ise ilimizde 5 adet Sürü Yönetimi Elemanı Kursu Açılarak 125 kişinim eğitime katılması hedeflenmektedir. Bu kurslardan ilki Ovacık Köyü'nde yapılmış ve 25 kişi kursiyere sertifikaları teslim edilmiştir.

 

Bu projenin en önemli çıktılarından birisi hiç şüphesiz Sürü yönetimi elemanlığı işini, sosyal güvencesi olan, meslek niteliğine haiz ve aranılan bir iş alanı olmasının yanında, Bakanlığımız tarafından Sürü Yöneticisi İstihdamı desteklemesi kapsamında "Sertifikalı sürü yönetimi elemanını en az 5 ay süre ile çalıştırdığını belgeleyen 300 baş anaç koyun varlığına sahip olan işletmelere yıllık 5.000 TL destekleme ödemesi" yapılmasına katkı sağlamasıdır.


Tarım Konseyi

Tarım Konseyi

İl sınırları içerisinde bağımsız faaliyet gösteren ancak ana hedefi tarım olan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin tek çatı altında birleşmesini sağlayarak sektöre yönelik alınacak kararların ve izlenecek politikalarda bütünlük sağlama, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş/belirlenecek orta ve uzun vadeli stratejik politikalar ile Valilik Makamlarınca belirlenmiş/belirlenecek sektöre yönelik politikalar ile öngörülen hedeflere ulaşmak amacıyla yapılacak olan proje ve diğer faaliyetlerin tek bir çatı altında belirlenmesi ve uygulamasının konsey üyeleri organizasyonunda ve sorumluluklarınca gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.​


Yeşil Elma Projesi

Yeşil Elma Projesi

Gıda güvenliğinin temini her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak üzere gıda üretim ve satış yerlerinin Yeşil Elma uygulamasına esas asgari özellikleri ve bu özelliklere haiz işyerlerinin belirlenerek Yeşil Elma Bayrağı ile taltif ve teşvik edilmesi ve tüm gıda üretim ve satış yerlerinin güvenilir/kaliteli gıda maddesi üretim ve satışına yönelmesi amaçlanmaktadır.

Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak amacıyla İlimizde bulunan işletmelerin ilgili mevzuat gereğince  (5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun ve Yönetmelikleri) uygun olanlarının taltif edilerek bu durumlarını muhafaza etmelerinin sağlanması ve diğer işletmelere örnek gösterilerek bu işletmelerinde aynı seviyeye gelmeleri için teşvik edilmesidir. Böylece ilimizde bulunan gıda ile ilgili her türlü işletmenin mevzuata uyumluluğunun sağlanarak aynı düzeye gelmeleri ve tüketiciye güvenilir gıda sunulması sağlanacaktır.


Gıda Konseyi Çalışmaları

Gıda Konseyi Çalışmaları

İl sınırları içerisinde gıda ve yem güvenirliliğini, halk sağlığını ve tüketici menfaatlerini dikkate alarak kontrol ve denetimlerin etkinliğini sağlamak amacıyla, sektör içerisinde yer alan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden il merkezinde teşkilatlanmasını sağlamış olanların katılımıyla, ilgili Bakanlıklarca belirlenmiş stratejik politikalar çerçevesinde il bazında yürütülecek faaliyet ve projeleri belirlemek, konsey tarafından belirlenen faaliyet ve projeler içerisinde belirlenecek olan görevleri yerine getirmek, sektörden hizmet alanların ve tüketicilerin taleplerini değerlendirecek yapı oluşturulması amaçlanmaktadır.​


Personel Konseyi

Personel Konseyi

İl Müdürlüğü personelinin verimli ve uyumlu çalışmasını sağlama, çalışma ortamını düzenleme ve çalışma şartlarını iyileştirme amacıyla düzenlenen yapıdır. Şube müdürleri idari temsilci, personelden ise her şubeden bir personel temsilci seçilerek personelin sorun ve sıkıntılarının giderilmesi ve iş verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.​


Gürün İlçesinde Elmacılığın Geliştirilmesi Projesi

​Gürün İlçesinde Elmacılığın Geliştirilmesi Projesi

Gürün İlçesinde Elmacılığı Geliştirme Projesi, mevcut gen kaynağının korunması kapsamında gürün elmasının korunması, çoğaltılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Gürün İlçemizde çiftçilerimize üretimin geliştirilmesi amacı ile 2013 ve 2014 yıllarında 3500 adet, 2015 yılında 4500 adet, 2016 yılında 1500 adet olmak üzere toplam 9500 adet yarı bodur elma fidanı (hünkar, ayvaniye, şah, sarısultan) dağıtılmıştır.

Sebzeciliği Geliştirme Projesi

​Sebzeciliği Geliştirme Projesi

Sivas ilinde daha kolay üretilip pazarlanabilecek olan rekabet gücü yüksek ürünlerin tespit edilip bunların yetiştirilmesine öncelik verilmesiyle sebzecilik tarımı yaygınlaştırılacaktır.  Alternatif ürün çeşitliliği oluşturulacak ve böylece çiftçi gelirleri de artırılmış olacaktır. Bu proje kapsamında 2015 yılında 30.000 domates, 20.000 biber, 17.800 hıyar ve 2016 yılında 60.000 domates, 40.000 hıyar, 50.000 biber fidesi dağıtılmıştır.

Suni Tohumlama Projesi

Suni Tohumlama Projesi

İlimiz toplamda 102.529 adet boğa altı inek bulunmaktadır. 2009 yılı verilerine göre, suni tohumlama sayısı 12.675, 2010 yılında 19.795, 2011 yılında 30.440, 2012 yılında  34.868, 2013 yılında 42.869, 2014 yılında 41.981  2015 yılında ise 41.829 adet suni tohumlama yapılmıştır. Suni tohumlama sayısının artarak yükselebilmesi ve gereken ırk ıslahının gerçekleşebilmesi bu sayının daha da artırılması ile mümkündür. Mevcut yerli ve melez hayvanlarımızın ırk ıslahının en ekonomik ve en hızlı metodu suni tohumlamadır. Bu proje ile Suni tohumlamanın teşvik edilmesi ve ırk ıslahının sağlanması amaçlanmaktadır.

Küçükbaş Hayvanlarda Hastalıklarla Mücadele Projesi

Küçükbaş Hayvanlarda Hastalıkla Mücadele Projesi

İlimiz Kangal, Ulaş, Altınyayla ve Gürün İlçelerinde "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" kapsamı dışında kalan, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin ekonomik nedenlerle yaptıramadığı koruyucu aşıların ve paraziter mücadelenin yaptırılarak, ekonomik kayıpların ortadan kaldırılması, hastalığa bağlı ölüm sonucu hayvan sayısının düşmesinin engellenmesi temel amaçtır. Proje ile % 30 olan kuzu ölümlerini % 1'e indirilmesi hedeflenmiştir.

Mandalarda Verim Yükseltme Projesi

Mandalarda Verim Yükseltme Projesi

İlimizde 5.106 adet manda bulunmaktadır. İl genelinde mandacılık Bakanlığımızın uyguladığı tarımsal desteklemeler ile artış eğiliminde olup verimlerde ise artış istenilen seviyede bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu proje ile günlük süt veriminin 3,9 kg/gün den 12 kg/gün'e çıkartılması hedeflenmiştir. 

İlimizde yetiştirilen Anadolu mandasının süt veriminin yükseltilmesi ve yüksek verimli mandaları yetiştiren işletme sayısı ile işletme kapasitelerinin arttırılması amacı ile ilimizde halen manda yetiştiriciliği yapılan 12 (oniki) yerleşim yerinde 20 (yirmi) farklı işletmede toplamda 20 (yirmi) adet İl Özel İdaresi bütçesi ile alınan üstün özellikli damızlık manda boğası dağıtılmıştır.

Yem Bitkisi Üretimini Geliştirme Projesi

Yem Bitkisi Üretimini Geliştirme Projesi

            Sivas İli Merkez ve Belirlenecek İlçelerinde Sertifikalı Yonca tohumu ekimi yaptırılarak üretim alanının artırılması, yonca ot kalitesi ve veriminin yükseltilmesi sağlanacaktır. Yem Bitkisi Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında 2016 yılında 15 ton korunga, 11 ton yonca tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Sivas İlinde Nohut Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi

Sivas İlinde Nohut Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi​

Türkiye'de yemeklik baklagiller arasında fasulye ve mercimekten sonra ekim ve üretimi en fazla yapılmakta olan nohut, kurak bölgelerin bitkisidir. Nohut, toprak isteği bakımından kanaatkar oluşu dolayısıyla ve köklerinin havanın serbest azotunu tespit etmesi bakımından hububat- yemeklik münavebesinde önemi çok büyüktür. Daneleri proteince çok zengin olup (%18-31) aynı zamanda bir sanayi ham maddesidir. Ülkemiz üniversite ve araştırma kuruluşlarında yapılan ıslah çalışmaları neticesinde geliştirilen nohut çeşitlerinin büyük çoğunluğunun, adaptasyon çalışması yapılarak yetiştirilebileceği yöreler belirlenmemekte, doğal olarak çiftçilerimiz tarafından tanınma fırsatı bulunamamaktadır. Bu çeşitlerden ilimiz ekolojik koşullarında uyum sağlayabilecek tescilli nohut çeşitlerimizin çiftçi koşullarında demonstrasyonlarının kurulması ile hem bölgemiz koşullarına olan uyum yetenekleri saptanacak hem de çiftçilerimizin bu çeşitleri tanımaları sağlanmış olacaktır.

Yayım çalışmalarının planlı ve programlı olarak yürütülebilmesi ve başarı sağlanabilmesinde önemli olan bu ve benzeri pilot projelerin uygulanması  gelecekte hazırlanacak olan geniş kapsamlı projelerin hazırlanması ve yürütülmesinde örnek teşkil edecektir.

Sivas İlinin iklim koşulları nohut yetiştiriciliğine uygunluk göstermektedir. Diğer taraftan ekilecek olan nohut çeşitleri (Seçkin ve Hasbey) hastalıklara ve iklime dayanıklılık yönünden ilimize en uygun olanıdır. Sivas ilinde ekim nöbeti buğday-nadas münavebesi şeklinde yapılmaktadır. Proje ile nadasa bırakılan taban arazilere, ilk yılda yaklaşık 8 dekar, ikinci yılda 10 da, üçüncü yılda 20 da alanda makine ile nohut ekiminin yapılması ve sonuçlarının çiftçiler tarafından gözlemlenerek yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Neticede elde edilen somut sonuç, il ekonomisine katkı sağlayacak ve tarım sektörü, yeni bir sanayi ham maddesi ile gelişme gösterecektir.

Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi

Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi

Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi 2013 yılında Ordu, Şanlıurfa, Adana, Aydın, Sakarya, Çanakkale ve Kastamonu illeri olmak üzere toplam 7 ilde pilot olarak uygulanmaya başlamış, 2014 yılında 31 ilde uygulamaya devam edilmiş ve gelen talepler üzerine 2015 yılında 81 il ve İlçelerine yönelik olarak uygulamaya başlanmıştır. Bu kapsamda ilimizde 2015 yılında Ulaş, Hafik ve Sivas Merkez ilçelerinde 3 adet Süt Sığırı Yetiştiriciliği kursunda 71 kişi, Şarkışla ve Sivas Merkez İçlerinde 2 adet Besi Sığırı Yetiştiricili kursunda 38 kişi ve Altınyayla ilçesinde Koyun Yetiştiriciliği kursunda 24 kişi olmak üzere toplam 6 adet kurs düzenlenerek 133 Kırsal kesimde, özellikle tarım sektöründe yaşayan işsiz (kendi adlarına herhangi bir iş sigorta girişi olmayan) en az ilkokul mezunu, 15-40 yaş arasında, tarımsal üretimin içinde ve gönüllülük esasına uyan kişilere eğitim verilmiştir.

Eğitimler sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan kursiyerlere katıldığı eğitimi ifade eden geçerli bir kurs bitirme belgesi verilmiştir. Genç çiftçiler aldığı eğitim konusuna uygun alanlarda ve işlerde istihdam edilme imkânı bulabilecektir.  Belgeli ve başarılı kursiyerler AB kaynaklı hibe destekli projelerden yararlanma imkanı bulabileceklerdir. Eğitim verilen alanlarda üretilen ürünlerin pazara ulaştırılmasını sağlamak üzere ilgili sektör temsilcileriyle gençlerin bağlantı kurmalarını temin yoluyla ürün arz ve talebinin eşleştirilmesine yardımcı olunacaktır.   

Eğitime katılanların aldıkları eğitime uygun alanlarda faaliyet gösteren üretim, işleme, ambalajlama, pazarlama vb. tarıma dayalı sanayi tesisleri konularında bilgilendirilmeleri, söz konusu kuruluş ve tesislere götürülmeleri sayesinde bilgilerin pratiğe aktarılması, bu kurum ve kuruluşların düzenlenen eğitimlerden haberdar olması, pazarlama olanakları konusunda bağlantılar kurmaları için girişimlerde bulunulması sağlanmış olacaktır.

 Ayrıca bu projeler kapsamında yapılan kurslarda, İŞKUR Genel Müdürlüğü eğitime katılan kursiyerlere; her yıl belirlenen miktarda her bir fiili kurs günü için kursiyer zaruri ödemesi yapılması (günlük 20 TL) ve eğitimlere katılan kursiyerler için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği ödenmesi gereken sigorta primi, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta prim giderlerini karşılamaktadır.

​2016 yılında Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında ilimizde toplam 13 adet kurs açılarak 325 genç çiftçimize eğitim verilmesi planlanmış olup bu kursların; Akıncılar ve Suşehri ilçemizde 2 adet örtü altı sebze yetiştiriciliği kursu, İl Merkezi ve Suşehri ilçemizde olmak üzere 3 adet süt sığırı yetiştiriciliği kursu, Ulaş ve Zara ilçemizde 2 adet arı yetiştiriciliği kursu, İl Merkezi ve Yıldızeli ilçemizde olmak üzere 2 adet besi sığırcılığı kursu tamamlanmıştır. Tamamlanan bu kurslarda toplam 586 kişi kursa katılmış olup 234'ü Proje dahilindeki kursiyer olarak eğitime katıldıkları için günlük 20 TL ödeme yapılmıştır.

İç Kontrol Sisteminin İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi

İç Kontrol Sisteminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

İç kontrol sisteminin izlenmesi kapsamında kurumsal kapasiteyi artıracak kontrol öz değerlendirme uzmanı personel yetiştirmek amacıyla proje hazırlanarak Oran Kalkınma Ajansı' na başvuru yapılmıştır.

Projenin yapılış amacı, Avrupa Birliği normlarına uyum kapsamında uygulamaya konulan ve Türk Kamu Mali Yönetimi ve kontrol yapısını oluşturan 5018 sayılı kanun gereğince; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı' nda Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum sağlamak amacı ile İç Kontrol Sisteminin oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi gerektiğinden İç kontrol sistemi, sürekli izleme ve/veya özel bir yöntem kullanılarak değerlendirilmelidir.

İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikayetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınarak, iç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin seçilmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.

Bu sebeple; Bakanlık İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından, iç kontrolün izleme ve değerlendirmesine ilişkin dokümantasyon ve karşılaştırma kontrollerini içermesi ve sistemde aksayan yönlerin çalışanlar tarafından raporlanabilmesi gibi konuların belirlenmesi için çalışma grupları oluşturulması eylemi öngörülmüştür. Söz konusu eylemlerin yerine getirilebilmesi için Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde İç Kontrol Sistemi Öz Değerlendirme kriterlerinin oluşturularak Bakanlık birimlerinde sistemin işleyişinin değerlendirilmesinin daha etkin yapılması amaçlanmaktadır.

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren İl Müdürlüğümüz bünyesinde iç kontrol çalışmaları başlatılmış olup, İl Müdürlüğümüze ait iş akışları, görev tanımları, iç hareketlilik analizi tabloları, hassas görevler, eğitim-deneyim tabloları, görev envanter tabloları çıkarılarak organizasyon kitabı oluşturulmuş ve müdürlük makamı onayı ile yürürlüğe girmiştir. İç kontrol kapsamında müdürlüğümüze ait operasyonel ve yönetsel riskler belirlenmiş ve müdürlük makamı onayı ile yılda bir kez müdürlüğümüze ait tüm işleyiş denetlenmektedir. Denetim sonuçları müdürlük makamına raporlanmaktadır.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı; ekonomik yatırımlar, makine-ekipman desteklemeleri ve bireysel sulama makine-ekipman alımlarının desteklenmesi şeklinde uygulanmaktadır. Ekonomik yatırım kapsamında uygulanan projeler tablolar halinde gösterilmiştir.

 

KKYDP Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi

Yatırım Kapsamı2.Etap3.Etap4.Etap5.Etap6.Etap7.Etap8.Etap9.Etap10.EtapToplamHibe Tutarı
Yeni Tesis1312111091091349126.824.240,60
Teknoloji Yenileme ve Kapasite Artırma213  53212287.394.235,56
Tamamlama Yatırımı   2112  61.667.847,50
Basınçlı Sulama  1      1207.862,13
Toplam15251212151413146126 
Hibe Toplamı (TL)2.289.175,304.067.818,672.793.242,182.985.530,004.185.055,003.488.605,503.545.422,508.978.314,193.960.116,80 36.112.185,79

 

 

 

 

 

 

YILLARA GÖRE VERİLEN MAKİME-EKİPMAN SAYISI VE HİBE DESTEĞİ

S.NOYAPILDIĞI YILMAKİNE-EKİPMAN SAYISIPROJE TUTARIHİBE TUTARI
12007581.555.154800.266
22008802.166.7221.083.361
320093543.690.7871.845.393
420103043.597.4281.796.530
5201114379.974.7304.893.816
620123943.669.8211.883.235
7201379210.883.6925.061.144
820146699.053.4534.329.728
920153122.33451.083,26
TOPLAM409145.235.92821.774.559

 

​​​​Bireysel Sulama Hibe Başvurusu​ ​ ​ ​ ​ ​
S.NO​YILIMÜRACAAT EDENKABUL EDİLENTAMAMLANANHİBE TUTARI
12012161412181.653,28
2201364367.692,82
32014121210184.291,07
4201553351.083,26
TOPLAM393025484.720,43

 

***İlimizde bireysel sulama ekipman desteklemeleri kapsamında 2007-2015 yıllarında toplam 88 projeye hibe desteği verilmiş ve toplam 981.374 TL hibe ödemesi yapılmıştır.

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Projesi

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Projesi

Programla tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Proje Kapsamında

a) Hayvansal üretime yönelik;

1) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,

2) Arı ve arı ürünleri üreticiliği projelerini,

3) Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,

b) Bitkisel üretime yönelik;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,

4) Kültür mantarı üretimi projelerini,

c) Yöresel ürünleri ile tıbbi ve hoş kokulu bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;

1) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,

2) Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,

3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu      projeleri, desteklenecektir.

 

Hayvansal üretime yönelik,  büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerinde hibe ödemesi TİGEM'LER aracılığı ile genç çiftçinin projesine göre 4 baş damızlık düve, 7 baş besi danası veya 40 baş küçükbaş hayvan olarak yapılacaktır. Diğer proje konularında ise Hibe tutarı 30 bin TL'dir.

Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklenmesi Projesi

Hastalıktan Ari İşletmelerin Desteklenmesi Projesi

Ülkemizde yaygın olarak görülen sığır tüberkülozu ve sığır, koyun, keçi  brusellozu hastalıkları ile etkin mücadele edilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen bu hastalıklardan halk sağlığının korunması amacıyla hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi projesi uygulanmakta. Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği gereğince de söz konusu proje çerçevesinde sertifikalandırılan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlara destekleme ödemesi yapılmaktadır.

Bakanlığımızca uygulanan hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi projesi, hayvan sağlığının korunması yanında, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliğine süt ve süt mamulleri ihracatı yapabilmesi için temel teşkil etmektedir.

Halk Elinde Islah Projesi

Halk Elinde Islah Projesi

Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve Üniversiteler (Selçuk, Erciyes ve Cumhuriyet Üniversitesi) ile işbirliği içinde uygulanan Halk elinde Islah projeleri ile ilimiz iklim ve coğrafik yapısına uygun olan Akkaraman ırkı Kangal Koyunlarına ve Anadolu Mandasına destekleme uygulaması olup, Kangal koyunlarında 2006 yılında başlayan çalışma ile verimlerde bir farkın oluştuğu tespit edilmiştir. Anadolu mandası uygulaması 2011 yılında başlamış olup, ölçme ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.  

2014 yılında, Halk Elinde Islah projesi kapsamında ilimizde koyunculuğun geliştirilebilmesi için 8 ilçede toplam 275 üreticinin 49.085 anaç koyun ve koçuna destek verilmiştir.     Yine aynı kapsamda Anadolu Mandasında 243 üreticinin 1.014 manda için destek verilmiştir.

Mera Tespit, Tahdit ve Tahsis Projesi

Mera Tespit, Tahdit ve Tahsis Projesi

"Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek" görevlerini ifa etmekle yükümlüdür.

İlimiz dâhilinde 2010 yılı sonu itibari ile hızlı kadastro çalışmaları tamamlanmış olup gerek kadastro çalışmaları sonucunda mer'a alanı olarak veya ham toprak olarak belirlenen gerekse STATİP verilerine göre mer'a alanı olarak gözüken yerlerle ilgili mer'a tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 1998–2011 yılları arasında 107 belde/köyde mera tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları yapılmış,  2012 yılında ise 490 belde/ köyde 386.510,19 ha alanın tahdit ve tahsis çalışmaları tamamlanmıştır. 2013 yılında 17 ilçede mera tespit çalışmalarına devam edilmiş, 17 ilçe dâhilinde 681 belde/köyde tespit tahdit çalışmaları 80 belde / köyde yaklaşık 35.000 hektarlık alan haricinde tamamlanmış, tespit ve tahdidi yapılan 741.803 hektar mera alanının 731.632,43 hektarının tahsis çalışmaları da tamamlanmıştır. 2015 yılında 147 köy-belde de mera tespit, tahsis planlanmıştır. Planlanan köy ve beldelerin tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları kapsamında duyuru ilanları yapılmış olup; 2016 yılında da teknik ekip çalışmaları devam etmektedir.

Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması Faaliyetleri

Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması Faaliyetleri

Tarım Kanunu çerçevesinde; tarımsal arazilerde toprak ve su kalitesinin korunması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve yoğun tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik gerekli kültürel tedbirlerin alınması amacıyla, Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) Programı uygulanmaktadır.

Proje kapsamında 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılı çalışmalarına ilişkin faaliyetler Tabloda gösterilmiştir.

Çatak Projesi Faaliyetleri

YILIKategori bazında Hibe Sözleşmeli Çiftçi SayısıProje kapsamındaki Alan Miktarı(da)Ödenen Hibe Miktarı(TL)
20101361837.091
2011304.276329.280
2012437.415448.830
2013468.861478.816
20144610.400446.436
20154310.202413.552

Mera Islah ve Amenajman Projeleri

Mera Islah ve Amenajman Projeleri

İlimiz genelinde mera alanlarımız ot verimi düşük ve zayıf meralardır. Ayrıca çiftçilerimiz meralar düzensiz otlatılmaktadır. Mera otlatma kapasitesinin üzerinde hayvan otlatıldığından,  Mera alanlarımız daha da zayıf hale gelmektedir. il müdürlüğümüz olarak il genelinde

-Yem üretimini artırmak

-Yem üretimine bağlı hayvansal verimi artırmak

-Yem kalitesinin artırılması erozyonun önlenmesi

-Genetik çeşitliliğin korunması amacı ile mera ıslah çalışmaları yapılmaktadır.

Tarımsal Uygulamalarda Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegrasyon Projesi

Tarımsal Uygulamalarda Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegrasyon Projesi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Cumhuriyet Üniversitesi arasında özellikle ilimizin tarımsal potansiyelinin harekete geçirilerek  etkin bir şekilde kullanılması için Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegrasyonu konusunda çalışmalar yapılarak üçlü protokol ile hayata geçirilmiştir.

Yapılacak bu proje ile verimsiz arazilerin tespit edilmesi, hayvancılık üzerine yapılan işletmelerin belirlenmesi ve aynı zamanda kullanılmayan tarımsal arazilerin tespit edilmesi hususunda uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemiyle bunların belirlenmesidir.

Türkiye'deki ilk çalışmalardan bir tanesi olan proje ile TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı'nın rekabet edilebilirlik ekseni, geleneksel sektörlerin geliştirilmesi önceliğiyle ilgili olarak ilimizde bulunan tarım arazilerinin teknik ve ekonomik şekilde kullanılması, korunması, tarım dışı kullanımlar için alternatif alanların belirlenmesi, mevcut arazi kullanımının ortaya konulması ve tarıma elverişli olmayan arazilerin değerlendirme şeklinin belirlenmesinin yanı sıra hayvansal işletmelerin etkin kontrolü ve yönetiminin sağlanması için uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin entegre kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje çerçevesinde Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binasında ofis kurulmuş olup proje ekipleri oluşturulmaya devam edilmektedir.

''